Naša spoločnosť Vám ponúka:

envipol_logoŠkolenia Vašich pracovníkov:
 
- praktické školenia pre oblasti - odpady, obaly, recyklačný fond 
 
 
• Administratívnu podporu:
 
- vypracovanie Smernice pre nakladanie s odpadmi 
 
- vypracovanie postupov - Priebežná evidencia odpadov, Označenie zhromažďovacej nádoby na NO, 
 
- konzultačné služby,  
  
- komplexná analýza stavu odpadového hospodárstva,
 

- administratívny servis (súhlasy, evidencia, hlásenia, atď.),

 

- odborné posudky vo veciach odpadov a EIA,

 

- vypracujeme Vám:

 

• Všetky podklady a žiadosti pre vydanie súhlasov podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch


• Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom


• Evidenčné listy odpadu, evidenčné listy skládky odpadov, evidenčné listy obalov


• Evidenčné listy zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov


• Prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník)


• Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním


• Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu (recyklačný fond)


• Identifikačné listy nebezpečných odpadov

 

• Program odpadového hospodárstva POH 

 

Zámer pre plánované činnosti súvisiace nielen s odpadovým hospodárstvom podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 
Zaradíme Vám odpady podľa katalógu odpadov (vyhláška č. 284/2001 Z.z.)

- Pomôžeme Vám pri cezhraničnej preprave odpadu (Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu).