Naša spoločnosť Vám ponúka:

118787923
komplexnú analýzu stavu odpadového hospodárstva vo Vašej organizácii, 


poradenskú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva,


• následný administratívny servis činností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (súhlasy, evidencia, hlásenia, označovanie, atď.).

 

odborné posudky vo veciach odpadov a EIA,

 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Vypracujeme Vám:


• Všetky podklady a žiadosti pre vydanie súhlasov podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
• Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom
• Evidenčné listy odpadu, evidenčné listy skládky odpadov, evidenčné listy obalov
• Evidenčné listy zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov
• Prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník)
• Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
• Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu (recyklačný fond)
• Identifikačné listy nebezpečných odpadov


• Program odpadového hospodárstva POH (aktuálne je možné vypracovať v nitrianskom kraji)


Zámer pre plánované činnosti súvisiace nielen s odpadovým hospodárstvom podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 
Zaradíme Vám odpady podľa katalógu odpadov (vyhláška č. 284/2001 Z.z.)

Pomôžeme Vám pri cezhraničnej preprave odpadu (Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu).